• 130 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam