• 54 Đường số 6, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam